Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Budownictwa i Środowiska

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego
 2. Załączniki:
 • zgoda właściciela obiektu;
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego;
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
 • informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu  budowlanego przeznaczonego do rozbiórki;
 • kopia aktualnej mapy zasadniczej i ewidencyjnej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumenty wymagane stosownie do potrzeb;
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi;
 • w zależności od potrzeb – projekt rozbiórki obiektu (wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane);
 • kserokopia uprawnień projektanta i zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej, aktualne na dzień opracowania projektu;
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (pełnomocnictwo);
 • w przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków – decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków;
 • dowód uiszczenia opłaty.

Uwaga

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do  ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska.  Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować  pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Wymagana opłata

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, wymagane jest uiszczenie opłaty:

 • za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa 17 zł.
 • za pozwolenia wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego - 36 zł.

Zwolnienia od opłaty

Od opłaty są zwolnione:

 1. Jednostki budżetowe.
 2. Jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają  dokumenty – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Osoby, które składając wniosek o wydanie pozwolenia na budowę przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
  Pozwolenia na budowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.
  Pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.
 5. Pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 6. Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa upoważniające do odbioru dokumentów.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie pozwolenia na budowę w sprawach wymienionych w art. ww ustawy.

Opłatę można uiścić w oddziale Banku Spółdzielczego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30 - 15.30 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krapkowicach  nr 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu, w godzinach 7:30-18:00) lub Wydział Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro, w godzinach 7:30-15:30) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Rozpatrywanie wniosków

Przyjęty wniosek jest rozpatrywany pod względem zgodności z wymogami ustawowymi. Po pozytywnym rozpatrzeniu wydawana jest decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
do miesiąca, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy. Zgodnie z art. 35 ust. 8 Prawa budowlanego do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

druk PB-3 obowiązuje od dnia 26.02.2021 r.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro)
tel. 77 407 43 46, 77 407 43 47.

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz.U. 2010, Nr 243, poz. 1623)