Ogłoszenia

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości

Starosta Krapkowicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Krapkowicach na działce nr 21 z k.m.13


zarzadzenie Starosty Krapkowickiego.pdf
ogłoszenie przetargu.pdf

 

 

Ćwiczenia RENEGADE/SAREX - 20

W dniach 6-9 października Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP organizuje ćwiczenia z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy dotyczący zagrożenia z powietrza.

Przypominamy iż ogłoszenie alarmu następuje poprzez modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut a jego odwołanie poprzez ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Ćwiczebne uruchomienie syren

W dniu 24 września w godzinach od 9:00 do 10:30 na terenie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej Składu Krapkowice zostanie uruchomiona ćwiczebnie syrena alarmowa.


Obwieszczenie w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą nr XX1932020 z dnia 28 lipca 2020 r. "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. link: https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/2186/

Z treścią uchwały oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ww. programu ochrony powietrza i podsumowaniem o którym mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283,284,322,471) można zapoznać się w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (Opole, ul. Hallera 9, bydynek A, pok. 108) lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, link do strony: https://bip.opolskie.pl/2020/01/program-ochrony-powietrza-2020-r/ 

Obwieszczenie w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą nr XX1932020 z dnia 28 lipca 2020 r. Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego.pdf

 

 

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej

Zarząd Powiatu Krapkowickiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Krapkowicach przy
ul. Piastowskiej 40-42 oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 1151 z k.m.12.

Ogłoszenie przetargu.pdf

Wykazy nieruchomości Powiatu Krapkowickiego przeznaczonych do zbycia

Zarząd Powiatu Krapkowickiego podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości Powiatu Krapkowickiego położonych: 

- w Racławiczkach działka nr 719/3 z k.m. 3 przeznaczona do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Strzeleczki

- lokal nr 2 znajdujący się w budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach przeznaczony do zbycia w drodze przetargowej

- lokal nr 10 znajdujący się w budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach przeznaczony do zbycia w drodze przetargowej

- lokale nr 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12 znajdujące się w budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach przeznaczone do przekazania w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Wykaz nieruchomości Racławiczki .pdf
Wykaz nieruchomości ul. Szkolna Krapkowice aport.pdf
Wykaz nieruchomości ul. Szkolna Krapkowice lokal nr 2.pdf
Wykaz nieruchomości ul. Szkolna Krapkowicelokal nr 10.pdf