Przedłużenie ważności legitymacji instruktora

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Komunikacji i Transportu
Joanna Dwojak
Tel.: 77 40 74 322
E-mail:
pok. nr 11
 1. Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora.
 2. Załączniki:
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania
  pojazdu.

  Wymagana opłata

  Brak opłat.

  Miejsce złożenia dokumentów

  Wydział Komunikacji na parterze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

  Rozpatrywanie wniosków

  Sprawa zostanie załatwiona niezwłocznie lub w ustalonym przez stronę terminie.

  Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

  Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu
  tel. 77 407 43 23, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

  Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 17.00.

  Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1137)
   2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. Nr 217, poz. 1834, z późn. zm.)
   3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000, Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)