Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Budownictwa i Środowiska
Dotyczy zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do rejestru zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Aby poprawnie wypełnić wniosek, niezbędne są następujące informacje:

  • nazwa gatunku w języku łacińskim i polski;
  • numer i data wydania zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo numer i data wydania zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku albo numer i data wydania dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli albo numer i data wydania innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia;
  • cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia;
  • opis trwałego oznakowania zwierzęcia;
  • liczba zwierząt posiadanych lub hodowlanych;
  • adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli.

  Wymagana opłata

  Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt wynosi 26 zł.

  Opłatę można uiścić w oddziale Banku Spółdzielczego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30 - 15.3.

  Miejsce złożenia dokumentów

  Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu, w godzinach 7:30-18:00) lub Wydział Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro, w godzinach 7:30-15:30) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

  Rozpatrywanie wniosków

  Starosta dokonuje wpisu zwierzęcia do rejestru płazów, gadów, ptaków lub ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej. Wpisanie do rejestru starosta potwierdza wydaniem zaświadczenia. Może to nastąpić w następującym terminie:

  1. Niezwłocznie - sprawa, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę.
  2. Nie później niż w ciągu 1 miesiąca - sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego.
  3. Nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - w sprawach szczególnie skomplikowanych

  W razie konieczności odwołania się od wydanej decyzji, odwołanie składa się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

  Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

  Pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro)
  tel. 77 407 43 24, 77 407 43 25

  Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

  Podstawa prawna

  Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)