Wydanie lub zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Inwestycji i Mienia
Zezwolenie lub zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych na danej linii w określonym czasie, np. transportu drogowego osób.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych
 2. Załączniki do wniosku:
 • kserokopia posiadanej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia;
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;

Pozostałe załączniki wymagane w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regionalnych

 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów, długość linii komunikacyjnej (podaną w kilometrach, wraz z odległościami między przystankami), kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 • zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
 • cennik świadczonych usług;
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

Pozostałe załączniki wymagane w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regionalnych specjalnych

 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej (podaną w kilometrach, wraz z odległościami między przystankami), kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu.

Uwaga

W przypadku zmiany posiadanego zezwolenia na wykonywanie przewozów regionalnych lub przewozów regionalnych specjalnych, należy do wniosku dołączyć kserokopię posiadanego zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy.

Wymagana opłata

Za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego:

 • do 1 roku - 250 zł
 • do 2 lat - 300 zł
 • do 3 lat - 350 zł
 • do 4 lat - 450 zł
 • do 5 lat - 550 zł

Za wydanie wypisu z zezwolenia na przewozy regularne na każdy zgłoszony pojazd samochodowy wynosi 1% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego specjalnego wynosi 50% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego.

Za zmianę zezwolenia wynosi 10% opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia wynosi 5% opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30-18.00.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu,
tel. 77 407 43 23, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, Nr 125, poz. 874, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2007, Nr 235, poz. 1726, z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1970 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006, Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)