Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Komunikacji i Transportu

Wymagane dokumenty

 1. Po zdaniu egzaminu wniosek wpływa do urzędu z WORD (z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
 2. Załączniki:
 • zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego dla danej kategorii szkolenia;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat;
 • wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
 • dowód uiszczenia opłaty.

Wymagana opłata

Tabela opłat znajduje się w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30-18.00.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji i Transportu na parterze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie nie przekraczającym 30 dni. W tym czasie zostanie wydana decyzja administracyjna o wydaniu prawa jazdy i wydanie prawa jazdy albo decyzja o odmowie wydania prawa jazdy wraz z uzasadnieniem.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu,
tel. 77 407 43 22, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1137)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 24, poz. 215, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Nr 219, poz. 2162, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. Nr 210, poz. 1626)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1970 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23)