Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu jego zniszczenia

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Komunikacji i Transportu

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty lub zniszczenia
 2. Załączniki:
 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o zagubieniu dokumentu lub potwierdzenie zgłoszenia kradzieży dokumentu
 • wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
 • dokument potwierdzający zmianę danych;
 • dowód uiszczenia opłaty.

Ponadto, należy przedstawić do wglądu:

 • dowód osobisty (w przypadku obywatela polskiego);
 • kartę pobytu, wizę pobytową lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje się co najmniej od sześciu miesięcy (w przypadku cudzoziemca).

Wymagana opłata

Tabela opłat znajduje się w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30-18.00.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji i Transportu na parterze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie nie przekraczającym 30 dni. W tym czasie zostanie wydana decyzja administracyjna oraz wtórnik prawa jazdy albo decyzja o odmowie wydania wtórnika.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu,
tel. 77 407 43 22, e-mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137)
 2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 24, poz. 215, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Nr 219, poz. 2162, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. Nr 210, poz. 1626).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1970 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23)