Wydawanie pozwolenia zintegrowanego

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Budownictwa i Środowiska

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egz. w wersji w wersji elektronicznej na nośniku danych).
  2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawiony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
  3. Dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym znajduje się instalacja.
  4. Kopie wniosku o wydanie decyzji albo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli została wydana.
  5. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
  6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  7. Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

Wymagana opłata

Wymagane jest uiszczenie opłaty za wydanie pozwolenia oraz opłaty rejestracyjnej.

Opłata za wydanie pozwolenia zintegrowanego wynosi 2011 zł w przypadku pozwoleń wydawanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub 506 zł w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz innych niewymienionych przypadkach.

Opłatę można uiścić w oddziale Banku Spółdzielczego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30 - 15.3 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krapkowicach, nr 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001.

Wysokość opłaty rejestracyjnej jest zależna od wielkości i rodzaju działalności. Opłatę rejestracyjną wnosi się na konto NFOŚ i GW ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, BGK III o/Warszawa 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu, w godzinach 7:30-18:00) lub Wydział Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro, w godzinach 7:30-15:30) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Rozpatrywanie wniosków

Po rozpatrzeniu wniosku pozwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie polecenia nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Od wydanej decyzji służy odwołanie do SKO w Opolu za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro)
tel. 77 407 43 30.

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

    Art. 181 ust.1 pkt 1, art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)