Zgłoszenie robót budowlanych

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Budownictwa i Środowiska

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie robót budowlanych, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
 2. Załączniki:
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • odpowiednie szkice i rysunki;
 • opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych;
 • kopia aktualnej mapy zasadniczej i ewidencyjnej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dokumenty wymagane stosownie do potrzeb

 • ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o  której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (w okresie jej  ważności), jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o ochronie środowiska (z pieczęcią  urzędu gminy stwierdzającą jej ostateczność);
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami;
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (pełnomocnictwo).

Wymagana opłata

Opłata za pełnomocnictwo

Opłata za budowę sieci

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu, w godzinach 7:30-18:00) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Rozpatrywanie wniosków

Po rozpatrzeniu kompletnego wniosku, w terminie do 21 dni od daty złożenia wniosku, można wystąpić o wydanie zaświadczenia informującego o nie wniesieniu sprzeciwu.

Od wydanej decyzji o sprzeciwie służy odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

druk PB-2 obowiązuje od dnia 18.02.2021 r.
druk PB-4 obowiązuje od dnia 19.02.2021 r.
druk PB-11 obowiązuje od dnia 20.02.2021 r.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro)
tel. 77 407 43 46, 77 407 43 47.

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

 1. Art. 29 i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. 2010r. Nr 243, poz. 1623)
 2. Art. 217 §1 k.p.a. 14 czerwca 1960r. (Dz. U. 2000r, Nr 98, poz. 1071)