Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023

Informacje o programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023.

 

Program

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023

 

Powiat Krapkowicki informuje, że w 2023 roku przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Program finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie: 1.029.188,16 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1.029.188,16 zł

 

CEL PROGRAMU

·        Wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 • Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z  usługi asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 • Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

 

ADRESACI

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usług asystencji osobistej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

1.      Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412); opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta.

2.      Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

3.      Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu.
 • Osoby będące członkami rodziny (Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem).
 • Opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ?

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

·     wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

·     wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

·     załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

·     korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

·     zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ?

·        Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

 • Pod opieką asystenta w tym samym czasie będzie pozostawać tylko 1 uczestnik Programu.
 • Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

a)    840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

b)    720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

c)    480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

d)    360 godzin rocznie dla:

§ osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

§ dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

ASYSTENTOM  PRZYSŁUGIWAĆ BĘDZIE:

 • Wynagrodzenie, przy czym koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia asystenta za zrealizowaną usługę asystencji osobistej nie może przekroczyć 40 zł brutto wraz z kosztami pracy zatrudniającego (Przez koszty pracy zatrudniającego należy rozumieć sumę wynagrodzeń (brutto) oraz składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, poniesionych przez zatrudniającego).
 • Ubezpieczenie OC lub NNW związane ze świadczeniem usługi asystenta.
 • Zwrot kosztów zakupu jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi oraz koszt przejazdów asystentów własnym/udostępnionym przez osobę trzecią/innym środkiem transportu np. taksówką w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu.
 • Zwrot kosztów zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu.

WAŻNE !

 • W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8, finansowane ze środków publicznych.
 • Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:
  • Zaświadczenie o niekaralności.
  • Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym.
  • Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

è Osoby niepełnosprawne – uczestnik Programu

 • Złożenie uzupełnionej Karty zgłoszenia do programu wraz z załącznikami za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój nr 209.
 • Uczestnik Programu może wskazać samodzielnie osobę, która jego zdaniem powinna świadczyć dla niego usługę asystenta.

è Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 • Złożenie uzupełnionej Karty zgłoszenia kandydata na asystenta osoby niepełnosprawnej wraz z załącznikami za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój nr 209.

Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane od 3 lutego 2023 r. i rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Zgłoszenia do Programu, które wpłyną po wyczerpaniu się dostępnej ilości miejsc, będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

CZAS TRWANIA PROGRAMU

 • od momentu zawarcia umowy z wojewodą do 31 grudnia 2023 r.

UWAGA !

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 77 40 74 333 lub osobisty w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój nr 209.

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 został zamknięty z uwagi na wyczerpanie się dostępnej ilości miejsc jaką dysponował realizator programu.